OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

I. OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ugovora odnosno

uputnice/vaučera sklopljenoga između Divine Travel d.o.o. (u nastavku Divine Travel), odnosno

ovlaštene agencije i putnika koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman.

Opći uvjeti vrijede za turističke aranžmane koje organizira Divine Travel. Za turističke aranžmane

drugih organizatora putovanja koja nudi Divine Travel vrijede opći uvjeti agencije Divine Travel

ako u ovim općim uvjetima za turističke aranžmane drugih organizatora nije drukčije

određeno.

Organizator putovanja je putnička agencija koja je u ugovoru o putovanju navedena kao organizator

putovanja i jamči za provedbu objavljenog programa prema sadržaju aranžmana.

U slučaju da je u posebnim uvjetima poslovanja ili pojedinom programu u vezi bilo koje točke

ovih općih uvjeta i uputa određeno drukčije, vrijedi navedeno odnosno odredba navedena u

programu.

U slučaju telefonske prodaje odnosno prodaje preko interneta smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe  ovih općih uvjeta u trenutku kada je telefonski ili putem interneta naručio turistički aranžman. S  odredbama općih uvjeta i uputama putnik se može upoznati na internetskoj stranici www.vjencanje-u-inozemstvu.com  odnosno na bilo kojoj drugoj stranici na kojoj Divine Travel kao ponuđač vlastitih ili stranih turističkih

aranžmana posreduje svoje usluge preko interneta, gdje su posebno označene i opće dostupne.

Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je izvršila važeću rezervaciju ili obavila kupnju i

izvršila uplatu turističkog aranžmana ili druge usluge Divine Travel i na njih se odnose ovi opći

uvjeti i upute za turističke aranžmane.

II. PRIJAVA

Putnik se može prijaviti za turistički aranžman koji u svojoj ponudi nudi Divine Travel u poslovnici

Divine Travel ili ovlaštenoj agenciji. Prilikom prijave Divine Travel i putnik sklapaju ugovor o

putovanju koji je ujedno i potvrda o rezervaciji te sadrži bilo podatke o putnikovu

turističkom aranžmanu bilo se poziva na program aranžmana gdje su ti podaci navedeni. Prilikom

prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva program

putovanja te platiti prijavninu i troškove prijave, odnosno rezervacije.

Priprema prve ponude i dopunjavanje ponude je besplatno. Priprema nove ponude zbog promjene destinacije naplaćuje se u visini od 15,00 EUR po osobi. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda Divine Travel naplaćuje polog za sastavljanje ponude u visini od 30,00 EUR.

U slučaju da putnik prilikom prijave ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka.

Prijava je obvezujuća. Odstupiti se može samo u skladu s odredbama o putnikovom otkazu putovanja (VII. točka ovih općih uvjeta). Ugovor se smatra važećim s pisanom potvrdom naručitelja na mail ili

preko telefona ali i samim plaćanjem.

Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave putem maila, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih učesnika putovanja, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplatu prijavnine ili njezina dijela, uplatu troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka.


Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora postaje

pravna obveza za putnika i za organizatora, ukoliko odgovorni organizator potvrdi ovakvu rezervaciju na upit.

Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (upitom ili ponudom) od strane organizatora,

vrijede uvjeti o sklapanju ugovora koji su označeni na opcijskom dokumentu. Opcija ne vrijedi i nije

obvezujuća u slučaju više sile ili zaustavljene prodaje („stop bookinga“).

III. PLAĆANJE

Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu u poslovnici Divine Travel, odnosno kad Divine Travel dobije doznaku na svoj transakcijski račun Divine Travel d.o.o.

Prilikom prijave putnik plaća prijavninu u iznosu od 50 % cijene aranžmana, odnosno onoliko koliko je navedeno u programu putovanja. Preostali dio putnik mora platiti najmanje 21 dana prije početka putovanja, odnosno onako kako je navedeno u programu.

 

U slučaju da putnik ili njegovo prijavno mjesto ne plate preostali dio ugovorne obveze u

predviđenom roku, smatra se da je putnik otkazao ugovor o putovanju i primjenjuju se odredbe

o putnikovom otkazu ugovora o putovanju iz VII. točke ovih općih uvjeta i uputa za turističke

aranžmanima.

Pravodobno i pravilno plaćena prijavnina i troškovi prijave jamče putniku, pod uvjetima određenima

ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno pod uvjetima određenima posebnim uvjetima poslovanja ili programom, sudjelovanje, odnosno slobodno mjesto u pojedinom turističkom aranžmanu ili putovanju.

Putnik je prilikom dolaska na destinaciju lokalnom organizatoru dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (uputnica/voucher ili/i potvrda o uplati); u suprotnom lokalni organizator

putnika neće primiti. Putnik može platiti gotovinom.

IV. CIJENE

Cijene putovanja su određene programom putovanja i vrijede od dana poslate ponude. Prilikom

potvrde ponovno se provjeri cijenu i raspoloživost odabrane ponude, ako već nije bila rezervirana.

Divine Travel pridržava pravo na promjenu cijene ponude s obzirom na raspoloživost prilikom potvrde poslate odabrane ponude.

 

Putnik je, osim osnovne cijene turističkog aranžmana, dužan platiti i sve obvezne doplate (vize

i sl.) koje se, ukoliko nisu uračunate u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju

zajedno s osnovnom cijenom turističkog aranžmana te mogućim neobveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obvezu putnika.

Organizator putovanja ima pravo povisiti cijenu najkasnije 20 dana prije početka putovanja, u slučaju da je došlo do promjena u tečaju ugovorene (dogovorene) valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim lukama, lukama i sl.) koji utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene izračunava se s jednakim postotkom koliko su povećani prije navedeni elementi kalkulacije. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 8 % osnovne cijene aranžmana. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Organizator će obavijestiti putnika o mogućoj promjeni cijene putovanja.

Divine Travel u programu može preporučiti da putnik plaća usluge (fakultativni izleti, najam sportske

opreme i sl.) koje će se odvijati na licu mjesta. U tom slučaju Divine Travel ne nastupa kao

organizator ni kao posrednik, nego samo kao informator. U tom slučaju putnik može uputiti sve

reklamacijske zahtjeve isključivo izvođaču odnosno ponuđaču usluge na licu mjesta.

Divine Travel u programu može odrediti cijenu aranžmana, pri tome izričito navodeći da se cijena može sniziti ukoliko se prijavi određeni broj putnika odnosno nastupe drugi detaljno određeni uvjeti. Takva odredba ni u kom slučaju ne jamči da će nastupiti uvjeti za snižavanje cijene aranžmana, a putnik ne može odstupiti od ugovora zato što uvjeti za moguće snižavanje cijene nisu nastupili.

Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i ne zbrajaju se. Ukoliko je

više mogućih popusta i/ili povoljnosti, putnik može izabrati onaj popust ili povoljnost koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.

V. USLUGE URAČUNATE U CIJENU ARANŽMANA

Ako u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana uključene su zrakoplovne, hotelske i ugostiteljske usluge navedene u programu putovanja te organizacija putovanja.

Ako u programu nije drukčije određeno, cijene pojedinoga turističkog aranžmana vrijede za jednu osobu za smještaj u dvokrevetnoj sobi.

VI. POSEBNE USLUGE

Posebne usluge su one koje u pravilu nisu uključene u osnovnu cijenu aranžmana (jednokrevetna

soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti i sl.). U slučaju da su uz pojedinačni aranžman raspisane posebne odnosno dodatne usluge, putnik izrazi želju za tim uslugama prilikom prijave, a doplati ih osnovnoj cijeni aranžmana. Objavljene cijene dodatnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu.

Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi putovanja ili predstavniku Divine Travel odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, na

mjestu gdje se vrši usluga, u odgovarajućoj valuti, ako je za vrijeme putovanja određenu uslugu još moguće naručiti, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta.

VII. PUTNIKOV OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA

U slučaju otkazivanja putovanja bez uplaćenog rizika otkazivanja putovanja nastupaju 100 % storno troškovi.

VIII. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ako putnik prilikom prijave predviđa da možda zbog određenih okolnosti (koje mogu nastupiti kod

njega ili članova njegove uže obitelji) neće učestvovati na putovanju može uplatiti osiguranje od otkaza turističkog putovanja. Divine Travel u ovom slučaju nastupa kao zastupnik u osiguranju.

Putnikova prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju se u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg društva preko kojega je ugovoreno osiguranja od rizika otkaza.

Opće uvjete osiguranja od rizika otkaza turističkog putovanja ovog osiguravajućeg društva organizator putovanja putniku prosledi uz ponudu osiguranja od rizika otkaza turističkog putovanja.

Bez obzira na uplaćeno osiguranje od otkaza turističkog putovanja, u slučaju putnikovog otkaza ugovora o putovanju Divine Travel ima pravo na povrat administrativnih troškova koji iznose

20,00 EUR po osobi te pravo na zadržavanje iznosa uplaćenog osiguranja od rizika otkaza.

IX. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ PUTOVANJA

Divine Travel u skladu s važećim zakonodavstvom zadržava pravo na otkaz putovanja ili na

promjenu programa putovanja. Divine Travel zadržava pravo na otkaz putovanja

najkasnije 7 (sedam) dana prije predviđenog polaska ako se za putovanje ne prijavi potreban, u

programu ili ugovoru o putovanju naveden, broj putnika.

Ako u programu ili u ugovoru o putovanju nije drugačije navedeno, najmanji broj putnika u

određenom prijevoznom sredstvu je sljedeći:

• za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika po autobusu;

• za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi - najmanje 20 putnika u pojedinoj grupi;

• za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama - najmanje 15 putnika u pojedinoj grupi;

• za putovanje posebnim zrakoplovima, vlakovima ili hidrogliserima - najmanje 80% popunjenosti kapaciteta istih.

U slučajevima kada Divine Travel izričito pismeno jamči polazak odnosno garantira polazak, ne smije otkazati potovanje.

Divine Travel zadržava pravo na potpuno ili djelomično odstupanje od ugovora ako prije izvođenja

ili za vrijeme izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, ukloniti ili ih izbjeći, a za Divine Travel te okolnosti predstavljaju utemeljen razlog prema kojem ugovor ne bi ni sklopili kada bi iste postojale prilikom sklapanja ugovora. Pri turističkim aranžmanima i ostalim turističkim uslugama u kojima je lijepo odnosno odgovarajuće vrijeme osnovni uvjet za ispunjenje programa, odstupanje od ugovora zbog lošeg odnosno neodgovarajućeg vremena računa se kao odstupanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na prijenos uplaćenog iznosa na drugi termin.

Divine Travel može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora i zahtijevati isplatu odštete od

putnika koji neposredno krši odredbe ugovora koji je sklopio s Divine Travelom, prvenstveno ako se zaključi da je putnik namjerno dao pogrešne podatke o broju putnika i njihovoj starosti, odnosno da je za vrijeme putovanja došlo do promjena o kojima putnik nije obavijestio Divine Travel.

Divine Travel zadržava pravo na promjenu dana i sata polaska odnosno na otkaz putovanja zbog promjene zrakoplovnog voznog reda ili nastupa više sile, te pravo na promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nesigurna situacija u državi u kojoj je organiziran program, prirodne katastrofe ili drugi nepredvidljivi uzroci na koje Divine Travel ne može utjecati) bez posebne odštete i prema važećim propisima u putničkom prometu.

Divine Travel ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve

više sile za vrijeme trajanja programa. U tim slučajevima putnicima možemo osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti.

U slučaju da Divine Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupan povrat uplaćene

cijene aranžmana. U slučaju otkazivanja putovanja od strane Divine Travel, putnik nema pravo na

povrat troškova za vizu potrebnu za ulazak u državu u koju bi se putovalo ili troškova cijepljenja koji su zahtijevani programom.


O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Divine Travel će putnika odmah obavijestiti. Ako Divine

Travel odnosno drugi organizator putovanja odstupi od ugovora za vrijeme njegova trajanja,

putnik ima pravo na stvarnu odštetu za dogovorene usluge. Isto tako putnik nema pravo na povrat

administrativnih troškova i osiguranja sklopljenog u osiguravajućem društvu.

Divine Travel ne odgovara za kašnjenja zrakoplova, brodova ili vlakova odnosno drugih prijevoznih sredstava, a ni za promjene programa koje mogu nastati zbog tih kašnjenja.

U slučaju da situacija na licu mjesta Divine Travelu ne dozvoljava smještaj putnika u naručenom

objektu, Divine Travel putnike može smjestiti u drugi objekt jednake kategorije u istom mjestu.

X. PUTNE ISPRAVE I OSTALE PUTNIKOVE OBVEZE

Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, deviznim, carinskim i

zdravstvenim propisima. Putnik je dužan brinuti se da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga

odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje

države i države u koju ili kroz koju putuje.

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeću putovnicu ili drugu važeći odgovarajuću ispravu s kojom može ući u pojedinu državu. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa i Divine Travel za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja putnika iz takvih razloga ne odgovara.

Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka koji je u programu određen, dobiti vizu za

države u koje putuje i obaviti cijepljenja koja su zahtjevana za te države. Ako putnik tih obveza

ne ispuni, Divine Travel odlučuje o odredbama putnikovog otkazivanja putovanja. U slučaju da je

Divine Travel zadužen za pribavljanje vize putniku, on ne jamči za uspješnost dobivanja vize. Divine Travel putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize.Divine Travel ne jamči za točnost informacija

dobivenih od nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Divine Travela pri dobivanju vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno. Ako putnik Divine Travelu nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize.

Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (zrakoplovni, brodski, autobusni...) putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim učesnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci

moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju

dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik.

Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako putnik ne poštuje svoje obveze,

odgovara organizatoru za prouzročenu štetu, a organizator ne snosi nikakvu odgovornost za

štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U

slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo

isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju

na licu mjesta.

XI. OBAVIJESTI PRIJE POLASKA/PUTOVANJA

Divine Travel prije putovanja ne šalje putnicima obavijesti klasičnom poštom, osim ako u programu nije drugačije određeno. Putnici će primiti obavijesti prije putovanja na svoju elektronsku adresu (u slučaju da su je naveli prilikom prijave), u protivnom obavijesti mogu preuzeti na svom prijavnom mjestu gdje će biti dostupna najkasnije pet (5) do sedam (7) dana prije početka putovanja. Putnicima Divine Travela je također na raspolaganju e-mail adresa info@porokavtujini.si i telefonski broj 030 202 202 na kojima mogu zatražiti obavijesti.

Obavijesti prije putovanja za jednodnevne izlete te za sve aranžmane u Sloveniji i Hrvatskoj s vlastitim

prijevozom ne pripremaju se jer su sve upute navedene na samom programu putovanja.

U slučaju da putnik do jednog (1) dana prije polaska nije primio obavijesti na svoju elektronsku adresu, neka se javi na svoje prijavno mjesto odnosno na gore navedenu e-adresu i/ili telefon.

Štetu koja može nastati jer je putnik dao nepotpunu ili nepravilnu adresu (klasičnu i/ili elektronsku) prilikom ispunjavanja uputnice/vaučera, ugovora i/ili obavijesti, snosi putnik.

XII. ZDRAVSTVENI PROPISI

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan

cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu. Cijepljenje je također obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisivanjem ugovora o putovanju; to nije opravdani razlog za prekidanje ugovora ukoliko ne postoje kontraindikacije za putnikovo zdravlje. U tom slučaju putnik je dužan predočiti liječničku potvrdu.

U slučaju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana određena cijepljenja,

svaki putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde - žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima.

Divine Travel ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog

putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na

koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

XIII. PRTLJAGA

Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik. Oni ne odgovaraju za uništenu ili

izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i/ili drugih dragocjenosti u hotelu.

Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik mora sam nasloviti na prijevoznika, hotel odnosno drugog neposrednog ponuđača usluge. Za prijevoz posebne prtljage kao što su bicikli, surferska, golf oprema... putnik je dužan doplatiti troškove prijevozniku i to obično na polasku direktno u zračnoj luci. U svakom slučaju prijevoz takve vrste prtljage obvezno je najaviti već prilikom prijave, a avioprijevoznik zbog ograničenog kapaciteta u svakom slučaju zadržava pravo odbiti prijevoz

takve vrste prtljage. Sve troškove odnosno štetu koja može nastati zbog toga snosi sam putnik.

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Pri avioprijevozu putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), svaki

dodatni kilogram putnik sam mora doplatiti na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema odredbama avioprijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Kod zrakoplovnog prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna tvrtka na temelju propisa koji vrijede u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu.

U slučaju gubitka prtljage putnik treba ispuniti obrazac PIR zrakoplovne tvrtke koja je obavila prijevoz te ispunjeni obrazac predati predstavniku zrakoplovne tvrtke, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na temelju tog obrasca zrakoplovna tvrtka može mu isplatiti odštetu, prema propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu.

Divine Travel ne odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari,

dragocjenosti i osobnih isprava iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) i prijevoznih

sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova i sl.)

XIV. TOČNOST PRIJEVOZNIKA

Divine Travel ne odgovara za točnost prijevoza u kopnenom, morskom i zračnom prometu kada

se taj odvija javnim prijevoznim sredstvima, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je odgovarajuće određena u ugovoru između putnika i prijevoznika koji stupa na snagu s uporabom prijevoznog sredstva. Divine Travel ne odgovara za štetu koja može nastati zbog zakašnjenja, otkaza ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva.

Divine Travel zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i smjera leta

(zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko druge zračne luke i sl.) koji mogu nastupiti zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja koja su najčešće posljedica

preopterećenosti zračnog prostora, štrajkova i lošeg vremena, a na njih organizator nema utjecaja.

Promjene iz prošloga stavka kod paketnih putnih aranžmana ne smatraju se promjenom

programa putovanja jer su prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni isključivo dolasku i odlasku na

destinaciju i s tim povezanim transportima, a ne odmoru.

Putnik je dužan 48 sati prije povratka kod predstavnika organizatora odnosno predstavnika zrakopolovne tvrtke provjeriti sat povratka.

XV. GUBITAK ISPRAVA

Ako putnik tijekom putovanja izgubi isprave ili su mu iste ukradene, a nužno su potrebni za

nastavak putovanja ili za povratak u domovinu, putnik mora o vlastitom trošku izraditi nove.

Pri sređivanju formalnosti u vezi s time putnik se može za savjet i pomoć obratiti vođi putovanja

ili predstavniku Divine Travela odnosno predstavniku organizatora putovanja koji je organizirao putnikov turistički aranžman.

U slučaju da putnik zbog gubitka ili krađe isprava mora prekinuti putovanje, nema pravo na

bilo kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrat troškova.

XVI. INFORMACIJE

Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju Divine Travel više nego odredbe u

programu ili ponudi. U slučaju nejasnoća računa se kao važeće: pismena ponuda, pismena

informacija ili pismeno obrazloženje.

Stranka koja svoje usluge naručuje preko interneta ili telefonskom prodajom, te je stoga

vješta u korištenju uslugama takve vrste, dužna je sve za nju potrebne informacije pribaviti sama preko internetskih stranica smještajnog objekta ili destinacije za odmor.

Posebni uvjeti i upute za turističke aranžmane te korisne informacije objavljene u katalozima

i/ili cjenicima vrijede za sve aranžmane, za grupne i individualne odlaske, za raspisane i

posebno pripremljene programe i rezervirane usluge, te su sastavni dio Općih uvjeta.

Fotografije objavljene na internetu i u reklamnim materijalima informativne su prirode, stoga Divine Travel ne jamči za potpunost i vjerodostojnost podataka te izgled kada takvo jamstvo nije izričito

navedeno.

Upute u vremenskim tablicama višegodišnji su statistički prosjek i služe samo kao orijentacija

putniku, stoga Divine Travel ne odgovara u slučaju neusklađenosti tih podataka i činjeničnog stanja.

XVII. KATEGORIZACIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA i OPĆENITO O KUĆNOM REDU

Smještaji su u programima označeni u skladu sa službenom nacionalnom kategorizacijom u pojedinim

državama i važeći su u trenutku izdavanja programa na koje organizator nema nikakvog utjecaja. Standardi turističkih ponuda među izabranim ciljevima različiti su i međusobno neusporedivi. Pri tome treba uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama bitno odstupaju od kriterija koji vrijede u Republici Sloveniji odnosno u većini zapadnoeuropskih država, zato se na tim destinacijama preporučuje rezervacija smještaja više kategorije.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju dobivenu od strane ovlaštene agencije organizatora koja nije u skladu s opisom usluga u njegovu programu.

Kućni red, hrana, usluge, plaža kao i ostala ponuda hotela pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Na te elemente organizator također nema nikakvog utjecaja.


Kod aranžmana označenih s „all inclusive“ potrebno je pažljivo pročitati opis usluge u programu

odnosno ponudi, jer sve „all inclusive“ ponude nisu iste.  Obično je osnovna usluga kod

„all inclusive“ ponude puni pansion (doručak, ručak i večera), a u obroke je uključeno piće.

Ako putnik prilikom rezervacije ne doplati sobu s posebnim karakteristikama (pogled na more, balkon, položaj - orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno registrirane za iznajmljivanje gostima u hotelu. Raspoređivanje u sobama u nadležnosti je hotelijera, a organizator putovanja nema na to nikakvog utjecaja. Putnikove želje može prenijeti, ali ne može garantirati da će iste biti ispunjene.

Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da te najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dviju osoba.

Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za djecu.

XVIII. REKLAMACIJE ODNOSNO PRITUŽBE

Putnik se za nepravilnosti odnosno nedostatke mora pritužiti na licu mjesta vođi putovanja,

predstavniku Divine Travela odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov

turistički aranžman, neposrednom izvođaču usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju

da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća

čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. Divine Travel neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno ponuđača usluge o reklamaciji koji će pokazati da

nedostatke nije bilo moguće rješavati na licu mjesta. Postupak pritužbe: Odmah na licu mjesta putnik mora reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a u njegovoj odsutnosti ponuđaču usluge. Pri uklanjanju uzroka pritužbe putnik je dužan surađivati s predstavnikom ili ponuđačem s dobrom voljom.
Ako putnik odbije ponuđena rješenja reklamacija koja odgovaraju uplaćenim uslugama po programu, Divine Travel neće uzeti u obzir kasnije zahtjeve za povrat troškova ili smanjenje cijene putovanja. Ako uzrok pritužbe nije moguće ukloniti, putnik mora sastaviti pismeni izvještaj. Nakon povratka s putovanja putnik je u zakonskom roku, a to su dva mjeseca od završetka putovanja, dužan poslati pismenu pritužbu preporučenom poštom na adresu: Divine Travel, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, te priložiti dokaze koji će dokazati utemeljenost pritužbe (obvezno pismenu potvrdu s potpisom predstavnika ili ponuđača usluge, moguće račune zbog dodatnih troškova i sl.). Organizator je dužan prvi put pismeno odgovoriti putniku u roku od 8 dana od pristigle pritužbe, a zaključno u odgovarajućem roku potrebnom za prikupljanje informacija o uzroku pritužbe kod ponuđača usluge; odnosno u vremenskom razdoblju potrebnom da se dobiju informacije od trećih osoba u skladu s 892. člankom Obligacijskog zakonika. Dok organizator ne objavi odgovor na reklamacijski zahtjev putnika, putnik se odriče ulaganja pritužbe trećim osobama i nadležnim institucijama ili davanja informacija medijima i drugim javnostima.

Organizator će rješavati samo pritužbe u kojima uzrok nije bilo moguće otkloniti na licu mjesta. U

slučaju reklamacije za putovanje u kojem Divine Travel nije organizator putovanja, Divine

Travel će pritužbu prenijeti odgovornom organizatoru putovanja i o rješenju reklamacije putnika

pismeno obavijestiti. Putnike obavještavamo da inozemni organizatori imaju kraći vremenski rok za predaju pritužbi i to 30 dana, stoga savjetujemo da putnik reklamaciju pošalje u što kraćem razdoblju.

U slučaju da Divine Travel nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve prijaviti na licu mjesta kod stvarnog organizatora fakultativnog izleta, posjeta i sl. Bez pismene

reklamacije Divine Travel neće razmatrati zahtjeve za smanjenje cijena, odštete i druge

zahtjeve. Reklamacija mora biti potpisana, a uložiti je može svaki putnik u svoje ime, a može za to

i pismeno ovlastiti treću osobu. Ovlaštenje mora biti priloženo reklamaciji, u protivnom Divine Travel takve reklamacije neće razmatrati. Isto tako Divine Travel neće razmatrati reklamacije koje neće biti

poslane na gore navedenu adresu i reklamacije poslane elektronskom poštom.

Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje.

U skladu s 894. članom Obligacijskog zakonika, najveća odšteta zbog nepotpuno izvedene usluge ograničava se na uplaćeni iznos. Putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ova odredba ne vrijedi u slučaju da je Divine Travel imao pravo na otkaz aranžmana ili promjene programa, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona. Ograničenje odgovornosti vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema prava na naknadu izgubljene dobiti te povrat nematerijalne štete i troškova koji su iz nje proizašli.

XIX. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Divine Travel sve zaprimljene osobne podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti

osobnih podataka (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, u nastavku: ZVOP-1). Smatra se da putnik

potpisom ugovora sukladno sa stavkom 2. članka 10. ZVOP-1 daje suglasnost za obradu osobnih

podataka u namjeri sklapanja i ispunjavanja ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost Divine Travelu za prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Divine Travela i njegovih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

XXI. ZAVRŠNE ODREDBE

U svim cijenama iz ponude Divine Travela porez na dodanu vrijednost je već uračunat.

U slučaju spora među strankama nadležan je sud Republike Slovenije.

Ovi opći uvjeti vrijede za sve ugovore sklopljene od dana objave na internetskoj stranici

www.vjencanje-u-inozemstvu.com.

POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

Ovi posebni uvjeti vrijede za određene pojedinačno nabrojene turističke usluge npr. zrakoplovne karte. U onom dijelu koji se razlikuje od ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane, i za ove aranžmane vrijede opći uvjeti za turističke aranžmane i upute odnosno odredba u pojedinačnom programu ako je tamo drugačije određeno.

II. U SLUČAJU POJEDINAČNE PRIJAVE NA SMJEŠTAJ U DVOKREVETNIM SOBAMA

U slučaju pojedinačne prijave na turističke aranžmane ili putovanja putnik može, s obzirom na odredbu druge stavke točke V. ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane, prepusti Divine

Travelu da se potrudi pronaći mu suputnika u istom turističkom aranžmanu s kojim bi dijelio sobu,

odnosno koji je spreman s njim dijeliti sobu. Bez obzira na navedeno, svaki pojedinačno prijavljeni

putnik mora prilikom prijave platiti doplatu za jednokrevetnu sobu, u slučaju da Divine Travelu

nije uspjelo naći drugog pojedinačno prijavljenog putnika.

U slučaju da se pojedinačno prijavljenom putniku pronađe suputnik u skladu s prvom stavkom ove

točke, putniku se vraća doplata za smještaj u jednokrevetnoj sobi, odnosno doplata

se obračunava na konačnoj uplati putovanja.

III. ZA MEĐUKONTINENTALNA PUTOVANJA I MEĐUKONTINENTALNE TURISTIČKE ARANŽMANE

Prijave putnika na međukontinentalna putovanja i međukontinentalne turističke aranžmane primaju

poslovnica Divine Travela i druge ovlaštene turističke agencije do prodaje slobodnih mjesta,

ali najkasnije 60 dana prije polaska. U slučaju da raspisane mogućnosti na pojedinačnom

putovanju, odnosno turističkom aranžmanu to dozvoljavaju, prijava je moguća i unutar 60-dnevnog

roka. Prilikom prijave putnik mora uplatiti iznos od 30% vrijednosti putovanja odnosno aranžmana,

a preostali dio mora uplatiti najkasnije 21 dana prije početka putovanja.

U slučaju putnikove prijave na putovanje odnosno turistički aranžman unutar 60-dnevnog roka do

početka putovanja odnosno aranžmana, Divine Travel ne jamči raspisane uvjete putovanja odnosno

aranžmana, nego trenutačno najpovoljnije uvjete.


Divine Travel ne odgovara za promjene transfernih ili odlaznih letova koje avioprijevoznik može promijeniti, stoga je putnik dužan, prije pojedinog polaska odnosno prilikom svakog prekida putovanja, provjeriti i potvrditi sljedeći raspored putovanja najmanje 48 sati prije putovanja.

 

VIII. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA PREKO INTERNETA

U slučaju narudžbe odnosno prodaje turističkog aranžmana preko interneta, vrijede ovi opći uvjeti i

upute za turističke aranžmane i posebni uvjeti poslovanja te ponuda objavljeni na internetskoj

stranici odnosno na internetskoj stranici posrednika Divine Travela.

U slučaju da se odredbe ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane i odredbe posebnih

uvjeta odnosno ponude objavljene na internetskoj stranici ne podudaraju, vrijede odredbe objavljene na internetskoj stranici. Smatra se da je putnik prihvatio odredbe tih općih uvjeta i uputa onoga trenutka kada je naručio pojedinačnu uslugu Divine Travela preko interneta. Bitan uvjet da bi prijava postala valjana uplata je cijele usluge u roku od 3 dana nakon narudžbe odnosno prijave, osim ako nije određen drugačiji rok. U slučaju da u navedenom roku usluga nije plaćena, računa se da nikada nije ni bila naručena.

IX. PUTOVANJE S DJECOM

U pojedinim slučajevima, određenim pojedinačnim programom turističkog aranžmana, može biti

određeno da maloljetna djeca do godine starosti određene ovim istim programom, a koja putuju u

pratnji dviju odraslih osoba, imaju popuste na pojedinačne usluge iz sklopa cjelokupnog turističkog

aranžmana ili na cjelokupni turistički aranžman.

Uvjeti i visina pojedinačnog popusta određeni su u svakom pojedinačnom programu turističkog

aranžmana. Ukoliko u pojedinačnom programu nisu predviđeni posebni popusti za maloljetne

osobe koje putuju u pratnji odraslih osoba, znači da ovaj turistički aranžman ne predviđa

posebne popuste takve vrste.


Svako dijete, bez obzira na starost i visinu mogućih popusta, mora biti navedeno na putnoj

ispravi i mora imati važeće isprave, potrebne za mogući ulazak u strane države u koje

putuje. U slučaju da dijete nije navedeno na putnoj ispravi odnosno vaučeru za pojedinačni

turistički aranžman, smatra se da to dijete nema pravo putovati u okviru ovoga turističkog aranžmana.

X. PUTOVANJA U ZADNJI TREN ili LAST MINUTE ARANŽMANI i ostali aranžmani s nižom cijenom

Putovanje u zadnji tren ili „last minute“ aranžman znači da se radi o zadnjim slobodnim turističkim

aranžmanima.

Organizator povremeno ima mogućnost ponuditi i neke posebno označene aranžmane niže cijene

kod kojih ime hotela nije nužno poznato već prilikom sklapanja ugovora. To znači da ime objekta još nije navedeno u ugovoru o putovanju. Kod takvih aranžmana organizator jamči za podatke koji su

navedeni u ugovoru i obuhvaćaju najmanje: kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji), tip sobe, uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, „all inclusive“...) i mjesto smještaja. Kod takvih aranžmana putnik će se upoznati s imenom objekta smještaja najkasnije s obaviješću o polasku.

XI. ZRAKOPLOVNE KARTE I ZRAKOPLOVNI PRIJEVOZI

Za letove s niskotarifnim avioprijevoznicima putniku je dozvoljen 1 komad ručne prtljage

(naprtnjača/kovčeg), koji nosi u zrakoplov i čije najveće dimenzije mogu biti: 56 x 45 x 25 cm. U cijenu aranžmana već je uključen 1 komad prtljage po osobi, koji se predaje prilikom prijave na let, sveukupne težine 20 kg (u nekim slučajevima 15 kg). Precizno dozvoljena težina (i za ručnu prtljagu i za prtljagu koja se predaje prilikom prijave na let), koja je uključena u cijenu, ovisi o izabranom prijevozniku. Hrana i piće u zrakoplovu niskotarifnog avioprjevoznika nisu uračunati u cijenu, red sjedala u zrakoplovu u pravilu nije unaprijed određen.

Prilikom prijave potrebno je navesti točno ime i prezime tako kao što su napisani u putnoj ispravi s

kojom putnik putuje (važeća osobna iskaznica ili putovnica). Pojedini prijevoznici zahtijevaju

i broj, valjanost i vrstu osobne isprave s kojom putnik putuje te putnikove podatke o rođenju. Bilo kakva naknadna promjena navedenih podataka potrebnih za putovanje ima za posljedicu dodatne troškove ili čak kupovinu nove karte.

Divine Travel ne vrši izdavanje zrakopolovnih karata samo na temelju pismene narudžbe, nego isključivo na temelju 100% izvršene uplate vrijednosti zrakoplovnih karata. Kod individualnih putovanja, pripremljenih po mjeri zrakoplovne karte se zbog toga razmatraju odvojeno od preostalog dijela aranžmana.

Cijene zrakoplovnih karata i raspoloživost mjesta na letovima svakodnevno se mijenjaju, stoga

ponuđena cijena zrakoplovne karte važi samo u trenutku ponude. Zrakoplovna tvrtka zadržava

pravo na promjenu cijene karte i na promjenu cijene zrakoplovnih pristojbi u bilo koje vrijeme do

trenutka izdavanja karata.

Divine Travel, d.o.o.

Ljubljana, 1. 9. 2015.

Kdo smo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In non ante vel dolor euismod semper id eu nunc. Ut arcu leo, convallis eu diam eu, fermentum dapibus magna. Duis tempor volutpat velit at facilisis. Vivamus at dui odio. Ut a ante dictum.